Onderwijs geven op katholieke grondslag

Op Curaçao hebben ouders recht op onderwijs voor hun kinderen in overeenstemming met hun godsdienst of levensovertuiging. Dit recht is opgenomen in artikel 21 van de nieuwe staatsregeling van het Land Curaçao. Het omvat de vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs en de vrijheid van ouders om, op welke godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag dan ook, scholen op te richten en in te richten of cursussen te organiseren. Het RKCS ontleedt haar bestaansrecht aan het geven van onderwijs op basis van de katholieke grondslag.

Onze kernwaarden

Iedereen die verbonden is aan een school van het RKCS of het hoofdkantoor, werkt vanuit onze missie en kernwaarden. Dezen vormen immers het fundament, waarop wij het onderwijs binnen onze scholen en het werk binnen onze organisatie baseren.

Onze kernwaarden

Iedereen die verbonden is aan een school van het RKCS of het hoofdkantoor, werkt vanuit onze missie en kernwaarden. Dezen vormen immers het fundament, waarop wij het onderwijs binnen onze scholen en het werk binnen onze organisatie baseren.

Ik wil meer weten over:

De Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur heeft als doel:

Behartiging van de belangen van onderwijs en opvoeding

in Rooms-Katholieke geest

Onder onderwijs en opvoeding in Rooms-katholieke geest verstaat de Stichting een onderwijs en opvoeding tezamen genomen een vorming, die de leerlingen in staat stelt, voldoende kennis en inzicht en met name de juiste waardering en motivatie te verwerven, wat betreft godsdienstige zaken en waarden vanuit katholieke standpunt. Het gaat hierbij niet slechts om het vak godsdienstleer, alsof de katholieke school zich slechts daardoor zou onderscheiden van een niet-katholieke. Het gaat om een vorming waarbij de godsdienstige dimensie van het leven wordt erkend, gerespecteerd, voorgehouden en voorgeleefd.

De invloed die de leerkracht heeft op de leerling, staat niet los van zijn levensbeschouwelijke instelling. Integendeel. Het is juist deze houding, die de aard van zijn invloed bepaalt.

De katholiciteit van een school dient dus tot uiting te komen niet slechts in het onderricht bij het vak godsdienstleer, maar ook doordat directie en leerkrachten in binnen- en buitenschoolse activiteiten zoveel mogelijk bevorderen, dat de leerlingen de godsdienstige dimensie van het leven onderkennen en waarderen. De Stichting streeft naar verwezenlijking van haar doel door o.a. het oprichten en besturen van scholen door onderwijzers aan te stellen die onderwijs geven in R.K. geest.

Onze

Bestuursfilosofie

De stichting wordt volgens het model van “corporate governance” aangestuurd door een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de Raad van Bestuur. Dat betekent dat de meeste schoolbestuurlijke bevoegdheden in mandaat zijn overgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is samengesteld uit een Algemeen directeur, een Onderwijsdirecteur en een Financieel directeur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de formulering en de uitvoering van het strategische beleid en de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. De Raad van Bestuur stelt op grond van het strategische beleidsplan de kaders waarbinnen de verschillende afdelingen van het hoofdkantoor en de schooldirecties min of meer zelfstandig kunnen opereren. De Raad van Bestuur werkt op basis van een jaarkalender en een jaarlijkse beleidscyclus met daarin jaarlijkse managementrapportages (jaarverslagen). De Raad van Bestuur rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht.

Identiteit

Leerlingen groeien tegenwoordig in een tijd met ongekende vrijheden, baanbrekende ontdekkingen, snel op elkaar volgende ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Hoe kunnen leerlingen binnen het onderwijs ondersteund worden om de katholieke waarden en normen te begrijpen, te waarderen en te integreren in hun leven? Hoe kunnen scholen een betere uitdrukking geven aan de rooms-katholieke identiteit in deze tijd? Hoe kunnen scholen ervoor zorgen dat leerlingen een verbinding maken tussen de kennis en inzichten die zij opdoen en hun geloof? Hoe kan de driehoek: thuis – school – parochie versterkt en onderhouden worden? Welke rol moeten de geestelijken, de docenten en de ouders daarbij spelen?

Deze vragen worden in onze scholen steeds vertaald in concrete acties, waarbij de essentie van de rooms-katholieke identiteit omschreven wordt. De katholiciteit van een school komt niet slechts tot uiting in het onderricht bij het vak godsdienstleer, maar wordt uitgedrukt in de cultuur en het schoolklimaat, in waarden en normen, in symbolen, rituelen en geloofsuitingen, in de houding en gedrag van het personeel, het curriculum en binnen- en buitenschoolse activiteiten.