Strategisch beleidsplan

Home > Over ons > Strategisch beleidsplan

Met input vanuit de hele organisatie is in 2016 ons nieuwe strategisch beleidsplan “Een uitdagende digitale reis naar Excellentia”, voor de periode 2016-2020 geformuleerd, waarin we aangeven wat wij, samen met alle betrokkenen, de komende vijf schooljaren willen bereiken. Het strategisch beleidsplan is gericht op de realisatie van vier hoofdoelstellingen, te weten:

  • Hoge kwaliteit bereiken
  • Onderwijs vernieuwen met ICT
  • Gelijke kansen garanderen
  • Katholieke identiteit

We willen onze leerlingen de middelen geven die ze nodig hebben om hun potentieel volledig te benutten en hun talenten te ontwikkelen ongeacht hun individuele omstandigheden. Door het stellen van hoge verwachtingen en hoge eisen zullen leerlingen uitgedaagd worden om een hoog niveau te bereiken en de basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen en ICT-vaardigheden goed te leren.

De kwaliteit van het leren van een leerling is nauw verweven met de kwaliteit van de docenten, de schoolleider, maar ook het bovenschools personeel. We zullen daarom ook voor hen de lat hoog leggen. Het continu werken aan de eigen professionalisering ofwel zelfprofessionalisering zal centraal staan.

We willen op grotere schaal digitale leermiddelen en ICT in het onderwijs gaan gebruiken. Niet alleen voor het lesgeven, maar ook voor het volgen van toetsresultaten, leerachterstanden van leerlingen, de prestaties van een school en ook de financiële verantwoording. We zullen daarbij een grote mate van betrokkenheid van docenten en schoolleiders vragen voor de ontwikkeling en organisatie van een innovatieconcept om succesvol te innoveren met digitale middelen.

Digitaal onderwijs is immers niet de vervanging van het papieren lesboek en/of de docent. Om ICT op onderwijskundig verantwoorde wijze toe te passen en ICT in het onderwijs meer kans van slagen te geven, zullen we volgens het Vier in balans-model (Kennisnet, juni 2015) aandacht moeten besteden aan vier randvoorwaarden:

  • De ontwikkeling van een visie ten aanzien van ICT binnen een school;
  • De ICT-bekwaamheid van de docent om doelen met ICT te bereiken;
  • De digitale content en de ICT-infrastructuur.

We willen dat elk kind zich welkom en aanvaard voelt op school, want dat bevordert het leren en geeft de leerling meer kans om te slagen. Onderwijs creëert kansen en dat moet voor elke leerling gelden. Onze scholen zullen dan ook plaatsen zijn waar elke leerling, binnen een cultuur van hoge verwachtingen (excellentie), succes kan hebben. Onze scholen zullen plaatsen zijn, waar docenten en leerlingen respect voor elkaar hebben en waar niets leerlingen in de weg staat om hun potentieel te bereiken. Elke leerling zal de mogelijkheid hebben om te slagen, ongeacht afkomst, cultuur, etniciteit, geslacht, gender, taal, fysiek en intellectueel vermogen, ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal-economische status of andere factoren.

We zullen naast investeren in moderne technologie ook sterk investeren in de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigen van onze leerlingen. We weten immers dat naast lezen, schrijven en rekenen onze leerlingen ook andere vaardigheden, zoals doorzettingsvermogen, veerkracht en creatief denken moeten ontwikkelen om excellent te kunnen zijn in de toekomst. Samen met een diep gevoel van medeleven en empathie voor anderen, zullen we onze leerlingen de kennis en vaardigheden meegeven die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot actief betrokken burgers.

Onze leerlingen zullen de vaardigheden en competenties ontwikkelen die nodig zijn om goed in de kennissamenleving te kunnen functioneren: de ‘21st century skills’.

We zullen dan ook uitzoeken welke programma’s succesvol zijn ingevoerd in het onderwijs en welke instrumenten gebruikt kunnen worden om de sociaal- emotionele ontwikkeling te meten en te volgen.