Eligia Martier S.B.O

Ik wil mezelf aanmelden

De school waar elke student telt!

Over ons

De geschiedenis van de Eligia Martier school begint bij de opening in 1967 als huishoudschool. Eligia Martier was een voorbeeldige leerling van huishoudschool Regina Pacis, van de opleiding Kinderverzorging. Deze leerling woonde in die tijd in Suffisant. Zij overleed op 11 juli 1966, tijdens de bouw van de school.  

In september 1968 begon men op de Eligia Martier met de 2-jarige opleiding Bejaardenverzorging voor leerlingen die in één van de bejaardentehuizen werkten. De lessen werden op twee dagen per week in de middaguren gegeven. Pas na afloop van de 2-jarige cursus werd met een nieuwe cursus gestart. In 1972 werd, op aandringen van de directie van de school, de lessen ook in de ochtenduren gegeven. 

Op 1 januari 1978 ging de 3-jarige opleiding voor Gezinsverzorging van start. Tegelijkertijd met de start van deze opleiding vond de oprichting van de Stichting ‘Kuido pa Famia’ plaats, waar de gediplomeerde studenten te werk gesteld zouden worden. Aangezien de capaciteit van de stichting bepaald was op slechts 18 werknemers, zou de cursus slechts eenmaal herhaald worden. 

In 1980 werd door de Inspectie van Onderwijs een commissie in het leven geroepen die een voorstel moest presenteren voor uniforme opleidingen voor de Nederlandse Antillen. Het resultaat was een 3-jarige opleiding, die bestond uit een brugjaar, waarna de studenten konden kiezen voor de richtingen Bejaardenverzorging en Kinder- en Jeugdverzorging. Officieel bestond er ook een mogelijkheid, om te kiezen voor de opleiding Gezinsverzorging, maar door de reeds genoemde plaatsingsproblemen, werd die keuzemogelijkheid niet door de school gestimuleerd.  

In 1993 nam het RK Centraal Schoolbestuur de beslissing om, in verband met het BVO-project (als vervanging van de huishoudschool), de Eligia Martier school, een school voor uitsluitend MBO-opleidingen te laten zijn. De opleiding voor Kinder- en Jeugdverzorging, die eerst op de Jeanned’Arc huishoudschool en later op de Regina Pacis BVO gegeven werd, werd overgeplaatst naar de Eligia Martier school. Dit was tevens ook het laatste jaar dat de school draaide met BVO-klassen. 

Voor het schooljaar 1994-1995 kwam er een nieuwe directie en in dat schooljaar begon de school als MBO-school met 52 studenten. Er werd gedreigd met sluiting van de school, als er geen verandering zou komen in het studentenaantal. Op voorstel van de Inspectie van Onderwijs, maakte de school een leerplan voor de opleiding ‘Activiteitenbegeleiding’, waarmee de school in het schooljaar 1995-1996 van start ging. Op aandringen van de Inspectie werd door de school in dat jaar ook gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van de bestaande opleidingen. De docenten, samen met de directie, maakten nieuwe leerplannen en in het schooljaar 1996-1997 startte de school met 2-en 3- jarige MBO-opleidingen nieuwe stijl.  

Na grondige evaluatie werd besloten om de opleidingen te wijzigen. In het schooljaar 1999-2000 werden de korte opleidingen 3-jarig en de lange opleidingen 4 -jarig, met dien verstande dat er een heel stagejaar werd ingebouwd bij de opleidingen. 

Tijdens het schooljaar 1999-2000 maakte de directie samen met de docenten een leerplan voor de opleiding ‘Onderwijsassistent’.  

Deze opleiding werd in het schooljaar 2000 – 2001 opgestart, samen met de 2- jarige opleiding voor ‘Helpende’ in de Bejaarden – en Gezinszorg.  

In het schooljaar 2001-2002 startte de school ook met de 2-jarige opleiding ‘Helpende’ in de Welzijnssector. Alle opleidingen van MBO Eligia Martier zijn steeds goedgekeurd door het Departement van Onderwijs en de diploma’s van de opleidingenzijn dus ook allemaal erkend. 

Voor het schooljaar 2003-2004 werd door de directie van de school, samen met het RK Centraal Schoolbestuur, besloten om een gedeelte van het Jeugdcentrum ‘Monte Carmelo’ af te huren in verband met de enorme toename van het aantal studenten. Om dezelfde reden zou er tijdens dat schooljaar en uiteindelijk tot en met juli 2014ook gebruik gemaakt worden van een lokaal in het Rode Kruisgebouw. 

Het schooljaar 2010-2011 was het laatste jaar dat de school de opleiding ‘Onderwijsassistent’ aanbood. Deze opleiding werd, door een overschot aan onderwijsassistenten in het funderend onderwijs, niet meer gesubsidieerd door de overheid. 

Intussen is in 2008 het nieuwe onderwijssysteem ‘SBO’ ingevoerd en zijn door de school de nodige aanpassingen gedaan om te voldoen aan de eisen van dit nieuwe systeem. Jaarlijks worden de nodige aanpassingen gedaan om het systeem up-to-date te houden. 

In augustus 2014 is de school verhuisd naar een nieuw gebouw aan de Oosterbeekstraat. 

Het nieuwe gebouw is voorzien van geschikte praktijklokalen en de juiste voorzieningen voor de opleidingen.  

Tijdens het schoolverbeteringstraject (februari 2016), heeft de school zijn curriculum 2003 herzien. Door deze herziening van het curriculum zorg en welzijn zijn alle verplichte wettelijke eisen inbegrepen in het nieuwe curriculum van de kwalificaties zorg en welzijn. 

Missie

Wij zijn een opleidingsinstituut voor deelnemers die op een prettige en adequate manier worden opgeleid voor een zinvol en relevant beroep op de arbeidsmarkt.

Prettig: leuke manier en in een goede sfeer.

Adequaat: rekening houdend met de vraag van de arbeidsmarkt en instelling.

Zinvol: beter functioneren als mens in de maatschappij.

Relevant: opleiden en upgrading op maat.

Naast het leveren van uitstekende zorg biedt onze opleiding (verkorte opleiding) een goede combinatie van leren en werken.

Wij bieden een omgeving waar studenten zich kunnen ontwikkelen en uitdagen met moderne en hedendaagse technologie.

Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van deelnemer tot zelfbewuste professionals.

Visie

Als uitgangspunt staat de deelnemer centraal. De deelnemer wordt opgeleid tot professionele beroepsbeoefenaar met goede aansluiting op de arbeidsmarkt. De nadruk ligt op de competenties kennis, vaardigheden en houding die tot uiting komen in de beroepsprofiel van de gekozen opleiding.

Tevens wordt de deelnemer gevormd tot een volwaardige burger, binnen een veilig leeromgeving.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.