Heilige Familie College

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

Door de vestiging van de CPIM (Curaçaose Petroleum Industrie Maatschappij) nam de bevolking sterk toe. Duizenden werklieden van allerlei rang en stand en godsdienst en nationaliteit vestigden zich vooral rondom het terrein van de Maatschappij en ook in Willemstad.

De Kathedrale Kerk bleek ondanks verbouwing te klein om alle gelovigen de gelegenheid te bieden om Heilige Mis te horen. Er moest een nieuwe parochie in Otrabanda gesticht worden. In 1918 kwam de kerk kan San Mateo, genaamd Heilige Familie Kerk, gereed. Hierna begon men met de bouw van een school ( 5 lokalen). Het terrein was een wildernis. Er stond alleen één landhuis in de hele omtrek. Landhuis “San Mateo”. Op 6 januari 1919 werden de drie laagste klassen bezet: de eerste klas met nieuwelingen van buiten de tweede en derde met kinderen uit de parochie. Op 3 februari 1919 werd een bewaarschool geopend, waardoor de 1ste klas verzekerd kon zijn van toevoer van leerlingen. Nu waren er dus 4 lokalen in gebruik. 3 voor de leerschool en 1 voor bewaarschool. De school werd ingewijd als H. Hart School, (dit vanwege een levensgroot beeld van het H. Hart op de speelplaats.) In 1935 kwam ook het klooster klaar, die de naam kreeg van “Gesticht H. Familie”. In de volksmond kreeg de school toen ook deze naam. Men sprak van “School van Santa Familia”. In 1933 kreeg men toestemming om verbeteringen op het schoolplein aan te brengen. Het terrein werd vlak gemaakt en de kuilen gevuld. Ook de moeilijk begaanbare weg naar de school werd verbeterd, door aanleg van een trapweg. De grote wilde ruimte veranderde van gezicht.

Begin 34 werd een Fröbelschool geopend voor burgerkindertjes. Deze school had veel aftrek, vooral voor de vele jonge families die zich in dit nieuwe stadsdeel vestigden. Door toename van het aantal Zusters werd het Klooster te klein. Men bouwde toen een nieuw klooster tegen de berghelling. Nu prijkten op het terrein een mooie school en een fraai klooster. Maar ook de 10 schoollokalen waren ontoereikend voor het grote aantal kinderen. Nu verrezen er aan de Noordkant drie boven elkaar liggende vertrekken. Het oude woonhuis is beneden ingenomen door 2 fröbelklassen een betalende en een kosteloze afdeling.

In het jaar 2003 werd de beslissing genomen dat de 5 scholen van de buurt Sta. Famia geclusterd zouden worden tot één school. Zodoende werden 2 kleuterscholen en 3 lagere scholen ondergebracht in een cluster genaamd cluster Otrobanda. In 2005 kreeg de school de naam Kolegio Sta. Famia. Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal deze naam vervangen worden door Heilige Familie College. Een grote verandering naast de naam is het taalmodel van de school. De school zal een Nederlandstalige school worden.

Missie

Op Curaçao hebben ouders recht op onderwijs voor hun kinderen in overeenstemming met hun religie of levensovertuiging. Dit recht is opgenomen in artikel 21 van de nieuwe staatsregeling van het Land Curaçao. Het omvat de vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs en de vrijheid van ouders om, op welke godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag dan ook, scholen op te richten en in te richten of cursussen te organiseren.

Dit grondrecht betreft tevens de leerlingen: Het International verdrag inzake de universele rechten van het Kind bepaalt dat het kind/ de jongere te allen tijde recht heeft op onderwijs. Wij besteden ruime aandacht aan spirituele ontwikkeling en de mentale rust om de vele uitdagingen in het leven het hoofd te bieden. Daarom is mentale gezondheid een centraal thema op onze scholen. Het katholieke geloof is onze voornaamste inspiratiebron.

De rol van onze school in het leven van de leerlingen, de ouders en in de samenleving Uitgaande van het recht op onderwijs voor hun kinderen dat de ouders hebben, besteedt Kolegio Sta. Famia/Heilige Familie College ruime aandacht aan spirituele ontwikkeling, gebaseerd op het katholieke geloof. Er
wordt tevens ruime aandacht besteed aan de mentale rust om de vele uitdagingen in het leven het hoofd te bieden. Er wordt gestreefd naar nauwe samenwerking met de ouders al dan niet via een oudercommissie die zich ten doel stelt, de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. Samen met de ouders werkt Kolegio Sta. Famia/Heilige Familie College aan het vormen van een veilige en gezonde
leeromgeving voor de leerlingen en het stimuleren, coördineren en het financieel ondersteunen van de activiteiten op school. Kolegio Sta. Famia/Heilige Familie College heeft goed contact en werkt samen met verschillende instanties. De school vormt ook deel uit van ‘Kibrahacha’. Kibrahacha is een samenwerking tussen lerarenopleidingen en (basis)scholen. Er wordt samen gewerkt aan het versterken van het onderwijs en het opleiden van de Caribische leraar van de 21e eeuw.

Visie

De visie van Kolegio Sta. Famia/Heilige Familie College vloeit voort uit die van het schoolbestuur. Kolegio Sta. Famia/Heilige Familie College kiest voor de volgende ambities.

Visie op het kind:
Wij bevorderen in ons onderwijs een positief beeld en hoge verwachtingen van de leerling, wij geloven in het ontwikkelingspotentieel van elk kind en wij reiken de hand naar de meest behoeftige leerlingen. Wij geven elke leerling de ondersteuning die hij/zij nodig heeft en werken bewust aan talentontwikkeling.

Visie op het leren:
Wij bieden veilige leeromgevingen op onze school, wij bevorderen meervoudige intelligenties, wij houden rekening met diversiteit in leerstijl, wij bevorderen de hoogste vormen van leren, en we sturen aan op verwerving van de 21ste eeuw competenties zoals creativiteit, kritisch leren, samenwerken en communicatie.

Visie op het onderwijzen:
We trachten de beste voorwaarden voor onderwijzen in onze school te creëren en we bevorderen de kritische reflectie van betrokkenen op zowel het didactische aspect als het pedagogische aspect van het onderwijzen. Hierbij besteden wij aandacht aan creativiteit, houden we rekening met diversiteit en maken we adequaat gebruik van modern mogelijkheden van digitaal onderwijs, voor zover dit mogelijk is.

Visie op relaties:
Wij trachten in onze school de voorwaarden te creëren voor respectvolle, ondersteunende, optimistische en positieve relaties tussen leerkracht en leerling en tussen alle overige betrokkenen.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.