Radulphus College

Ik wil mijn kind inschrijven

Het Radulphus College, een school om trost op te zijn!

Over ons

Het Radulphus College ressorteert onder het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van dit bevoegd gezag, dat de school een vorming geeft waarin de katholiek-christelijke levensbeschouwing centraal staat.

Schoolgemeenschap en katholiciteit
Dat het Radulphus College katholiek is, houdt niet in dat leer en praktijk een wervend karakter hebben en dat zoveel mogelijk leerlingen lid worden van de katholieke kerk. De vorming die de school wil geven, moet wel de mogelijkheden scheppen tot kennis en waardering van christelijke waarden en normen. Een katholieke school dient als leefgemeenschap en als onderwijsinstituut een belichaming te zijn van de christelijke inspiratie.

De leerling en de katholiciteit
Via godsdienstlessen, het vak katholiek-christelijke levensbeschouwing, wordt aan de vorming van de leerlingen gewerkt vanuit de bijbels-christelijke levensvisie van de katholieke geloofsgemeenschap. Daarin komt uitdrukkelijk de oecumenische eenheidsgedachte tot haar recht. Deze godsdienstlessen zijn verplicht voor alle leerlingen. Leerlingen die van een ander geloof zijn, zijn dus van harte welkom op de school, maar toch wordt ook van hen geëist dat zij deelnemen aan het godsdienstonderwijs en de bijbehorende toetsen.

De leerkracht en de katholiciteit
Elke leerkracht onderschrijft door het aanvaarden van de benoemingsakte, dat hij/zij bereid is loyaal mee te werken aan de doelstelling van het Schoolbestuur dat uitdrukkelijk een katholieke vorming op school beoogt. De leerkracht staat dus voor de opgave zijn schooltaak op gelovige wijze in te vullen.

De leerkracht zet zich in voor de leerlingen, waarbij geprobeerd wordt het christelijke levensideaal voor te leven en over te brengen. Iedereen probeert in zijn optreden en zijn omgangsvormen t.a.v. de schoolgemeenschap het christelijke idee van de naastenliefde, de verdraagzaamheid en de opofferingsgezindheid voor te leven. Dit zal bijvoorbeeld tot uiting komen in een voortdurende zorg voor deskundigheid en een grote bereidheid tot helpen, in eerlijkheid en respect voor een ieder en in bijzondere aandacht voor de kansarmen.

Waar het gaat om uitdrukkelijk godsdienstige uitingen van de katholiciteit (dagopeningen, eucharistievieringen enz.) als schoolgemeenschap, zal de leerkracht, zich bewust van zijn onmiskenbare en vaak zeer grote invloed, naar vermogen meewerken.

Missie

Onzie missie is onze organisatie te optimaliseren met continue aandacht voor het werken met een professioneel en toegewijd team in een optimale leeromgeving. Dit in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

Visie

Onze visie is hoog kwalitatief onderwijs van R.K.-signatuur aan te bieden, waarbij alle betrokkenen in de organisatie ruimte hebben om hun talenten en expertise ten dienste te stellen aan de leerlingen in het bijzonder en de school in het algemeen. Dit binnen een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen in een veilige en liefdevolle omgeving.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.