St. Antonius College

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

Volgens de informatie die we hebben ontvangen van Pastoor Baak, de voormalige pastoor van onze parochie te Sta. Maria, en ook van de voormalige directeur van St. Antonius College, de heer B. Doran, werd de school ongeveer 160 jaar geleden gesticht door de Zusters van Schijndel. We hebben tevergeefs het Centraal Historisch Archief geraadpleegd in de hoop meer informatie te vinden. Bovendien begrijpen we dat als er enige informatie bestond over de oprichting van onze school, deze hoogstwaarschijnlijk verloren is gegaan na de onrust van 30 mei 1969.

Na de heer B. Doran was mevrouw M. Piggott schoolhoofd.

Sinds 1 augustus 2014 bekleedt mevrouw Zorinda Huisden-Curiel deze functie.

Mevrouw Germine Franciska-Felomina heeft tot 1 april 2023 als adjunct-directrice gefungeerd.

Mevrouw Milangela Joubert-Maduro trad in februari 2023 in dienst als adjunct directrice.

Missie

Onze missie als basisschool is om een inspirerende en inclusieve leeromgeving te creëren, waarin onderwijsmogelijkheden die aansluiten bij de behoeften en interesses van onze leerlingen, waar leerlingen met plezier leren, zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen tot zelfverzekerde en competente wereldburgers.

Onze missie omvat de volgende pijlers: Leerrijke taalomgeving: door middel van school-tv, jeugdjournaal, niveau lezen, liedjes bieden we ondersteuning en stimulans om hun mondelinge communicatie en leesvaardigheid te verbeteren. Stimulatie van probleemoplossend vermogen en digitale vaardigheden: we dagen leerlingen uit om kritisch te denken en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen. We integreren moderne onderwijsmiddelen, digitale vaardigheden en nieuwe methoden en methodieken om het leerproces te verrijken en leerlingen voor te bereiden op de digitale samenleving. Actieve ouderbetrokkenheid: door open communicatie, ouderparticipatie en ouderbijeenkomsten. Differentiatie en inclusie om aan te sluiten bij de individuele leerstijlen en behoeften van elke leerling. We streven naar een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Holistische benadering en handelingsgericht werken: we passen handelingsgericht werken toe, waarbij we afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling en samenwerken met ouders en specialisten om passende ondersteuning te bieden. Buitenschools, circuitleren en spelend leren: we erkennen het belang van leren buiten het klaslokaal met leermogelijkheden die het leren verrijken en de interesse van leerlingen wekken. Leerling commissie: we geven leerlingen de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de schoolgemeenschap en hun stem te laten horen.

Visie

"Onze visie is om een school te creëren waarin samenwerking, veiligheid, katholieke waarden, respect, verantwoordelijkheid, uniciteit van het individu en onafhankelijkheid centraal staan.” We streven binnen een positieve leeromgeving naar een cultuur van samenwerking waarin leerlingen, docenten en ouders effectief communiceren om gemeenschappelijke doelen te bereiken. We willen een veilige omgeving en een positieve sfeer waarin respect en zorg voor elkaar centraal staan. De katholieke waarden zoals naastenliefde, rechtvaardigheid, compassie en vergevingsgezindheid willen wij bevorderen door onze leerlingen te inspireren om deze waarden in hun dagelijks leven toe te passen en zo bij te dragen aan een rechtvaardige en liefdevolle samenleving. We moedigen onze leerlingen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties en beslissingen, en om ethische normen na te leven. We waarderen en vieren de unieke bijdragen en perspectieven die elk individu met zich meebrengt.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.