Broeder Rigobertusschool

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

De Broeder Rigobertusschool is een school voor speciaal onderwijs; moeilijk lerende kinderen en kinderen met leer-en opvoedingsmoeilijkheden voor leerlingen van 7 tot 14 jaar.

In 1978 werd de school als Totolica school gebouwd. Vanaf begin 1979 werd de naam veranderd in Br.Rigobertusschool.

Voorheen werden er 2 klaslokalen van de Bellefaas Martisschool gebruikt.

De eerste steenlegging vond plaats op 10 september 1976.

De school is genoemd naar Br.Rigobertus (Christiaan van der Ven ) van de Congregatie Broeders Van Dongen.

Er zijn acht klaslokalen op de Br.Rigobertusschool. Op dit moment zijn er 5 groepen: 1. Groep Amor, 2. Groep Bendishon, 3. Groep Ekselente, 4. Groep Ganado, 5. Groep Humildat.

Er is een handvaardigheidlokaal, een keuken, een bibliotheek, een computerruimte en een bezinningslokaal(Stille ruimte)

De leeftijd van de leerlingen op deze school ligt tussen de 7 en 14 jaar.

Leerlingenkenmerken: niet schoolrijp, laag intelligentieniveau,kort geheugenduur, onvoldoende concentratie, gauw afgeleid en leervoorwaarden die onvoldoende ontwikkeld zijn. Meestal hebben ze een negatief zelfbeeld.

-Wat onze school uniek en onderscheidend maakt: Wij zijn een belijdend Katholieke school en streven ernaar om de Katholieke normen en waarden na te leven : Naastenliefde, respect voor andere mensen, samenwerking, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Dit zijn de deugden die je zowel algemeen als Katholiek kunt invullen.

-Een overzicht van de onderwijsprogramma’s en bijzondere activiteiten of projecten waar wij trots op zijn:

Wij willen als school actief bijdragen dat de leerlingen de actuele digitale mogelijkheden kennen en optimaal benutten. Ze kunnen met behulp van de laptop, tablet en desktop efficiënte informatie opzoeken, beoordelen, selecteren en weten hoe toe te passen.

Nu en in de toekomst zal ICT een extra middel zijn, dat naast boeken op een verantwoordelijke manier gebruikt zal worden om te kunnen experimenteren en zo kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

We zijn trots op de digitale ontwikkeling die de school de afgelopen jaren heeft doorlopen en die de school op dit moment doorloopt!

De school heeft een positieve uitstraling, waar orde en rust heerst en een optimaal opvoedingsklimaat.

Het team woont verschillende nascholingen bij om kwalitatief onderwijs te kunnen leveren.

Men streeft naar het bereiken van hoge resultaten op het gebied van reken-/lees-/taalonderwijs

Leerkrachten beheersen de 21st century skills.

Elke leerling heeft een eigen leerniveau, maar elke leerling moet in een schooljaar zijn leerdoelen bereiken; elke leerling moet bijvoorbeeld ontdekken waar hij/zij goed in is en elke leerling moet zich op gegeven moment kunnen richten op een praktijkvak.

De school werkt samen met de vervolgscholen (bijv. AGO/VSBO/ hotels /etc.)

Er is coördinatie tussen school en naschoolse activiteiten met de capaciteiten van elk kind voor ogen.

Het kind een denksysteem bieden, waarmee hij/zij een planning kan uitvoeren, die past bij zijn/haar talenten. Bijvoorbeeld: keuken, handwerk, kunst, tuinieren, enz. Dit opent weer mogelijkheden voor entrepreneurship en fondsenwerving.

Per trimester wordt er een project behaald.

Missie

De Br.Rigobertusschool richt zich op kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan :

* Leerlingen tussen 7 en 14 jaar met leerproblemen en bepaalde mate van gedragsproblemen.
* Moeilijk lerende kinderen

We willen onze kinderen een veilige en uitdagende (leer)omgeving bieden. Binnen deze gestructureerde leeromgeving streven we er naar om onderwijs op maat te geven. Vanuit het principe van Handelingsgericht Werken(HGW). Ons eerste accent ligt bij het zelfstandig werken, binnen een klimaat waar het kind zich prettig voelt, met plezier werkt en dat wordt gekenmerkt door regelmaat, rust en veiligheid.

School en veiligheid

Wij streven ernaar om een veilig, rustgevend leerklimaat te scheppen voor de leerling.
Een veilig leefbaar klimaat. Het schoolplein ziet er schoon en verzorgd uit.
Tijdens de schooluren is de schoolpoort op slot. Leerkrachten lopen pleinwacht.
Er zijn speelzones aangebracht voor de leerlingen.
Er zijn regels. Elk kind heeft een boek met regels dat op school blijft, zodat hij/zij ten alle tijden de regels kan opzoeken. De ouders hebben ook een exemplaar dat thuis ligt. De ouders tekenen voor akkoord en ontvangst van de schoolregels en dat zij hun medewerking zullen verlenen bij het hanteren van de schoolregels.
De leerlingen mogen een gesprek aanvragen met de directeur en of leerkracht als iets hun dwars zit.

Respectvol met elkaar omgaan staat bij ons op school hoog in het vaandel. Dagelijks, in gesprek met de kinderen en elkaar, besteden we aandacht aan tolerantie, acceptatie en luisteren naar elkaar.

De school heeft een veiligheidsprotocol.

Visie

Visie op het kind:
“Vanuit de katholieke leer geloven wij in de intrinsieke goedheid van elk kind en dat elk kind gelijk is voor God en evenveel recht heeft op liefde en zorg. Elk kind kan leren en heeft eigen talenten die verder ontwikkeld kunnen worden. Daarom bevorderen wij in ons onderwijs een positief beeld en hoge verwachtingen van de leerling, geloven wij in het ontwikkelingspotentieel van elk kind en reiken wij de hand naar de meest behoeftige leerlingen. Wij geven elke leerling de ondersteuning die hij/zij nodig heeft en werken bewust aan talentontwikkeling.”

Visie op het leren:
“Wij geloven dat leren: – een natuurlijke en tevens de meest essentiële kenmerk is van elk mens, elk individu is uniek; ieder persoon heeft een eigen leerstijl.

Visie op het onderwijzen:
Het opvoeden betreft de vorming van waarden, normen, motivatie, perceptie, zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind. We hebben hoge verwachtingen in onze leerlingen en bevorderen hun eigenaarschap, verantwoordelijkheid en een (pro-) actieve houding voor hun eigen ontwikkeling.”

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.